Diefstal & verduistering

Meestal zijn diefstal en verduistering gericht op geld of goederen. Denk hierbij aan diefstal van geld uit kassa’s of kluizen maar bijvoorbeeld ook digitaal via malafide overboekingen. In het geval van goederen gaat het vaak om de meer kostbare consumentenelektronica, parfum, drank, medicijnen et cetera. 

De werkgever wil meestal...
Het probleem moet worden opgelost en de verantwoordelijke moet worden achterhaald. "De onderste steen moet boven". In de regel doet de politie uit prioriteitsoverweging geen onderzoek. U wilt (eventueel arbeidsrechtelijk) van de dader af en wilt de schade op hem verhalen, zonder daarbij een (riante) ontslagvergoeding te moeten betalen. Bovendien wilt u de onderzoekskosten van het recherchebureau door de dader laten betalen. In de meeste gevallen zal dit lukken.

Riscon verzorgt voor u het gehele traject:

  • Voorleggen van toepasselijke onderzoekstrategieën
  • Gedegen (wettelijk toelaatbare) bewijsvergaring
  • Hoor- en wederhoor gesprekken met betrokkene(n)
  • Opstellen van verklaringen, geschikt voor eventuele rechtszittingen
  • Begeleiding mogelijke daaropvolgende ontslagprocedure
  • Opstellen ontslagstukken (opzegging dienstverband, schuldbekentenis etc.)
  • Begeleiding schade terugbetalingstraject
  • Preventieadvies

Terugbetaling van de volledige schade
Er bestaat uitgebreide jurisprudentie, waarin een frauderende medewerker niet alleen wordt veroordeeld om de directe schade terug te betalen. Ook de kosten die een werkgever als gevolg van de fraude heeft moeten maken zijn in de regel terug te vorderen. De kosten voor het inhuren van een recherchebureau bijvoorbeeld.

Hoe te handelen als werkgever
Maak aan uw medewerkers vooraf bekend dat u, in geval van onregelmatigheden (diefstal etc.) ter opsporing, zich het recht voorbehoudt om bijvoorbeeld verborgen camera’s te plaatsen. Publicatieteksten hiervoor zijn gratis beschikbaar bij Riscon. Voorkom impulsieve handelingen tegen de medewerker bij constatering van interne onregelmatigheden, oftewel: laat de situatie (voorlopig) bestaan ten behoeve van de bewijsvergaring. In de regel worden daders namelijk opgespoord bij herhaling van dezelfde of soortgelijke handelingen. Deze herhalingshandelingen moeten worden vastgelegd voor de bewijsvoering. 

Tip: specifieke verdenkingen van personen door het management komen in ongeveer 40% van de gevallen uit…. De andere 60% was dus geen dader!

Tip: het is spannend! Mensen kunnen over het algemeen zeer slecht een geheim bewaren. Hierdoor kan een onderzoek stuk gaan voordat het is afgerond. De beste manier om een geheim te bewaren is nog steeds door het niemand te vertellen. 

Hoe niet te handelen
Maak geen ophef en wijs geen mogelijke daders aan voordat er concreet en voldoende bewijs is. De beste manier om bewijs te kunnen vergaren is de situatie voorlopig te laten bestaan zoals deze is. Wijzig dus geen procedures, sloten, of codes. Betrek alleen medewerkers in het onderzoek als dit echt noodzakelijk is. Ga niet op eigen initiatief mensen confronteren met eigen bevindingen, zelf camera’s plaatsen of iemand ontslag aanzeggen et cetera. Dit kan grote financiële gevolgen hebben naast de schade van de weggenomen goederen of geldbedragen.

Stelselmatig karakter
Diefstal of verduistering door een medewerker blijft meestal niet bij een eenmalige gebeurtenis. Die ene keer gaat meestal van kwaad tot erger. Hij is er immers aan gewend geraakt dat het salaris wordt aangevuld met een welkom extraatje. In onze onderzoeken ondervinden wij helaas in 90% van de gevallen dat diefstallen of verduisteringen reeds jaren plaatsvonden. Dit gebeurt bijvoorbeeld door goederen van de werkgever buiten de kassa om te verkopen. Doordat deze verkopen niet op de kassa worden aangeslagen, maar wel worden afgerekend, creëert de medewerker aan het einde van zijn dienst een kasoverschot. Dit overschot wordt dan op een onbewaakt moment weggenomen.

Bewijs
De bewijsvoering in de ontslagprocedure levert vaak problemen op. Een medewerker ontslaan omdat hij een tientje of een artikel, dat toebehoort aan de werkgever, heeft gestolen is lastig. De kantonrechter wijst bij een ontslagprocedure vaak een hoge financiële vergoeding toe. Toewijzing van meerdere jaarsalarissen of terugdraaiing van het ontslag met de verplichting betrokkene weer in dienst te nemen zijn niet ongebruikelijk. Dit indien naar het oordeel van de rechter de medewerker onheus is bejegend, te snel is ontslagen, de privacy is geschonden of oneigenlijke middelen bij de opsporing zijn gebruikt enzovoorts. 

Ervaren, discreet en kundig
Bij spoed 24 uur per dag beschikbaar
contact